Twitter

söndag 18 september 2011

Anslagsutnyttjande: Internationella Insatser

Alliansregeringen ökade anslaget för internationella insatser markant - detta genom att skära i andra delar av Försvaret. Är det röda ett problem?
Anslaget för Internationella insatser (6:1.2) består utav en ram inom vilket beslutade insatser skall finansieras. Försvarsmakten får dock enbart använda pengar som i sig tilldelats ur 6:1.2 före en insats. En delram som FM i princip alltid nyttjar till fullo, det är alltså inte FM som står bakom andelen "outnyttjat" i grafen här. FM kan dock använda en kredit så att insatser ej behöver riskeras men som oftast ligger det kvar en betydande summa på 6:1.2 som 'går tillbaka' till Finansministern. Alliansåren är 2007-2010.
Som synes varierar ram-anslaget för varje år. (För 2011 har 2310 miljoner avsatts och prognosen pekar på att nyttjandet slår i taket i och med Gripen-insatserna FL 0x)

Av Försvarsmaktens tilldelade miljarder under 2006-2010 har 1,6 miljarder ej kunnat nyttjats då Sverige valt att ej tilldela dessa för utlandsuppdrag. Huruvida detta är positivt eller ett problem kan säkerligen debatteras men det finns en viktig punkt i detta att ta hänsyn till.

Anslagsposten växte pga ett vallöfte i Valmanifestet 2006 om att ambitionen skulle öka. Detta skedde genom anslagsomfördelning från främst posterna om materielanskaffning samt försvarsforskning. 1,6 miljarder på 4 år som försvaret tidigare använt till materiel och forskning har nu alltså förblivit outnyttjade. Lätt att vara efterklok kanske men det blir ändå ett faktum att försvarspengar frigjorda genom nedskärningar helt enkelt inte kommit till någon nytta.

Försvaret har bantats. Försvarsmaktens totala budget har som tidigare nämnts ej kompenserats för snabbt ökande kostnader på materiel, drivmedel, personal m.m samtidigt som det skett en beskärning på två poster direkt avsedda att understödja förbandsutvecklingen. Beställningar har skjutits på framtiden. Hade 6:1.2 ej överfinansierats genom en så pass stor anslagsomfördelning kunde tex anskaffning av materiel för framtida insatser eller på ökad forskning kring överlevnadsteknik skett. Nu blev det inget alls av dessa 1,6 Mdr - varken spenderat på insatser (högre löner?) eller försvaret i övrigt.

Åsikt: En höjd ambition på internationella insatser skall ej ske på bekostnad av försvarets fundamentala utveckling. Anslaget behöver vara självbärande - ej utökas genom att andra anslagsposter reduceras.

Källor: Försvarsmakten ÅR: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, Regleringsbrev 2011

Läs även WW. "En Budget i balans" 

Edit: Mindre textjustering.

/Signatory
@GripenNews