Twitter

tisdag 30 augusti 2011

Moderaterna

I väntan på Socialdemokraternas höstmotion tittar jag på ett par svar som Moderaterna gett på sin hemsida. Det blir då i betydande del även Alliansregeringens inställning och beslut i dessa frågor som synas.

                   Fråga I» Försvaret: har Moderaterna sparat på försvaret?
"Nej! Av de förslag till besparingar som diskuterades i Almedalen 2007 har inget genomförts. Försvarsbeslutet som fattades i riksdagen i juni 2009 var historiskt då det var det första beslutet sedan 1994 som inte syftade till att spara på försvaret. Vi planerar för oförändrade försvarsanslag även under innevarande mandatperiod."
Sedan alliansregeringen kom till makten 2006 har det som alla (?) vet skett en serie av betydande anslag och uppdragsförändringar även om totalanslaget legat oförändrat.

Anslag för Försvarsrelaterad forskning har reducerats kraftigt.
Anslag för Materialanskaffning har reducerats.
Anslag för Förbandsverksamhet har ökats.
Anslag för Internationella Fredsfrämjande insatser har ökats kraftigt.

Bibehållen organisation med oförändrade anslag innebär dock en de facto besparing på Försvaret. Kostnaderna ökar hela tiden utöver inflation. FOI överlämnade en rapport i Juni om detta som sammanfattar en del av problemet:
Enligt en ny rapport från FOI ökar styckkostnaderna för försvarsmateriel mycket snabbt vilket hotar insatsorganisationens storlek.
Uttryckt i vardagstermer: Man får inte längre ett paket Gevalia "När du får oväntat besök" kaffe för 25 kr i butikerna så som det gick för ett par år sedan. Droppe för droppe urholkas samma andel pengar.

Att överföra pengar från materialanskaffning och forskning har förmodligen undvikit förbandsnedläggningar. För att fortsatt undvika ett mindre försvar så har ÖB varnat om att IO14 är ohållbar med fortsatt oförändrade anslag. Detta kommer ej bli möjligt genom fortsatta överföringar mellan anslag då det till stor del är just materialmodernisering som kommer belasta FM:s budget. Den reducerade och reviderade materialbudgeten har egentligen bara skjutit anskaffningar på framtiden.

Till detta tillfördes bla Helikopter 16 i närtid med nya material och förbandskrav utan anslagskompensering. Andra uppgifter tillfördes inkl nya internationella åtaganden som pga personal och materialbrister inneburit nedsatt utveckling och förmåga genom bla avbrutna övningsmoment vilka eventuellt måste återtas. Många försvarsmaktsanställda har gjort ett riktigt hästjobb för att få ihop verksamheten. Att anslaget för internationella insatser utökats räddar inte den bräckliga försvarsmakt vi har idag - det saknas en förmåga att med djup kunna göra fler saker inom ett och samma verksamhetsområde. Vissa saker har fallit bort helt som helikopterbaserad ubåtsjakt eller inövad sjömålsförmåga från JAS Gripen med Robot 15f (Rb75 har redan utgått ur IO).  

Allianskollegor till M har funderat kring nya brigader samt nya och bibehållna vapensystem i befintligt antal för att stärka försvaret. Dessa partier behöver förmodligen inför samtal med M vara inställda på att Försvarsmaktens anslag inte bara behöver ökas för att kompensera kostnadsökningar och att återta tappad försvarsförmåga utan även utökas för nya organisationskrav. Det återstår även fortsatt stora osäkerheter kring kostnader för personalförsörjning och flertalet andra löpande kostnader så som för fossilt bränsle.
Fråga II » Försvarsindustri: vad anser Moderaterna om materielförsörjningen och förhållandet till försvarsindustrin?

"Moderaterna vill se en mer flexibel, transparent och effektiv materielförsörjning. Det är i första hand Försvarsmaktens operativa behov som ska styra anskaffningen. Vi har ett ansvar gentemot skattebetalarna att köpa den materiel som är mest kostnadseffektiv och bäst anpassad till försvarets uppgifter."
Då detta är en blogg för att påverka debatten kring Gripensystemet så kan man direkt se att Moderaterna inte riktigt svarar upp till sig själva här. Speciellt inom området transparens. Återkommer nu till exportlöftet mot Brasilien för ett konkret exempel.

Brasilien-löftet liksom andra materialprojekt är ej nog transparent (note: Riksrevisionen kritiserar Regeringens om bristande information) mot Riksdagen - än mindre mot allmänheten. Det som står klart är dock att skulle Brasilien välja den Svenska offerten så överkörs myndigheten ang materialanskaffning genom att ett nytt flygplan utvecklas och anskaffas i förtid så tidigt som 2015 till i grunden Brasilianska förmågekrav och hotbilder.

Försvarsministern hävdar att Brasilien kan bli ett partnerland och att ett avtal vore "rationellt och effektivt för båda parter" Sverige men det är svårt att riktigt se vad som då menas med partner? Enligt medieuppgifter och Saab själva innebär bla den Svenska offerten att Sverige garanterar utvecklingskostnaderna och tar på sig eventuella fördyringar, Brasilien slipper betala till dess att sista flygplanet levererats och får sedan 15 år på sig, Sverige ger exportkredit och 175% motköp med betydande högteknologisk överföring, Sverige åtar sig att överväga inköp av Brasilianska träningsflygplan och lastflygplan för att ersätta SK 60 och TP84, Brasilien får marknadsrättigheter för försäljning av JAS Gripen på den Sydamerikanska marknaden samt andel i den globala försäljningen och tillverkning i övrigt.

Vad Sveriges flygvapen tjänar på denna gåva (?) av svenska skattebetalare till Brasilien är en intressant fråga utan offentliga svar. Moderaterna skriver alltså "i första hand Försvarsmaktens operativa behov som ska styra anskaffningen." samtidigt som Brasilien-löftet bestrider detta. Noterar igen att Försvarsministern ej redovisat underlag på varför exportlöftet är som han säger"rationellt och effektivt".

Försvarsmakten svarar som tidigare nämnts i BU12 att just det operativa behovet om nya flygplan först uppstår efter ca 2025 till då Svenska närområdeskrav. FM förhåller sig till politiska spelregler och tills annat beslutats i Riksdagen så måste försäljningen till Brasilien stödjas men någon entusiasm kring ett Brasilienprojekt som styrande för svensk förmågeutveckling uppvisas ej - faktiskt tvärtom i en tid av stora FM-förändringar. Under FoF uttalade Odd Werin hur FM anser att exporten ej ska få äga frågan om  förmågeutveckling.

Sammanfattningsvis så får Moderaterna och Alliansen knappt godkänt för att Försvarsanslagen efter 2009 hållits tämligen stabila vilket ger visst lugn i FM men kritik mot avsaknad av transparens och synen på Svensk förmågeutveckling. Brist på nya förslag (utöver några allmänna rader från Augusti 2010) är också negativt för debatten vilket gör att Moderaterna framstår som det nu kanske mest passiva partiet kring försvarsfrågor efter Socialdemokraterna. Betänk också att det försvar Försvarsministern idag är så stolt över i grund och botten ännu ej beror på aktuell politik. Dagens IO bygger på den forskning, utbildning och materialutveckling som existerade innan anslag och personalförsörjning gjordes om.

/Signatory

onsdag 17 augusti 2011

Japansk, Sydkoreansk, Turkisk utveckling : Uppdaterad

Uppdaterad: 2/9-2011

Att titta på världsläget hör till när man ska debattera förmågeutveckling. Utvecklingen av en ny generation smyganpassade och bemannade stridsflygplan närmast blomstrar ute i världen - förutom i Europa. I går kom en till nyhet.

Efter en längre tid av studiearbete så har nu Japan beslutat om en beställning av ett demonstratorflygplan av s.k 5:e generationen hos Mitsubishi Heavy Industries. Ursprungskälla Nikkan News 16 Augusti  2011
Uppdatering 2/9: Japan väljer IHH-motorer till ATD-X.En skisserad bild på eventuell ATD-X
Budget på 90 Mdr Yen motsvarar 7,5 miljarder Svenska kronor. Ett enda exemplar av Mitsubishi ATD-X (F-3) skall tas fram med första flygning 2014. Därmed inte sagt att Japan kommer beställa en serietillverkning men det visar möjligen att Japan ser med viss oro på fullständig materielförsörjning baserad på EU/USA-lösningar.

Japan går därmed att steg längre än Sydkorea som fortsatt har projekt KF-X i en studie-fas. Indonesien bidrar med 10% av kostnaden för studien på 350 miljoner kr som skall resultera i en rekommendation till flygplansdesign mot slutet av 2012. Utan ytterligare en kraftfull partner kommer dock projektet stanna där.
Signeringsceremoni för Sydkoreanska/Indonesiska KF-X
Det gemensamma med Japan och Sydkorea är att man accepterar en något mer balanserad lösning med mer rimliga ambitioner och kostnader kontra uppställda krav i USA/Ryssland på egenutveckling.

Övrigt: I samband med den Ryska flygmässan MAKS har försvarsledningen uttalat sig om att landets första 5:e generations flygplan kommer förmodligen inleda serieleveranser 2014-2015. Indien delfinansierar 35% och avser köpa en Indien-anpassad variant i framtiden.

Till sist, Försvarsminister Sten Tolgfors skrev på sin 'blogg' igår.

"Att Sverige numera bygger säkerhet tillsammans med andra länder och har ett tydligt närområdesperspektiv i försvarspolitiken ger fördjupade samarbetsmöjligheter."

Varför har vi då ett Riksdagsbeslut som överkör Svensk förmågeutveckling vid en eventuell exportaffär med Brasilien?

Uppdatering 23/8:

Hürriyet Daily News [Reservlänk] rapporterar att Turkiet även samtalar med SAAB om en tänkbar utveckling kring ett nytt stridsflygplan. Turkiet har satsat en mindre men betydande summa kring nationellt studiearbete. Tidigare har samarbetssamtal om fortsättningen legat med tyngdpunkt mot Sydkorea och eventuellt ett mindre Italiensk deltagande. Värt att notera är att Turkiet är en JSF-partner och kommer fortsatt så att vara men ser ändå ett behov av att anskaffa ett flygplan dels med tyngpunkt på luftförsvar och dels betydligt mer 'öppet' som system dvs ej hårdkontrollerat av Amerikanska intressen.I tidigare inlägg har jag kritiserat Regeringens inställning om att dagens exportlöften kan skada framtida kostnadseffektivitet och förmåga - speciellt i en tid av stora förändringar. Det är positivt att Saab har en trevare ut mot Turkiet så som var fallet med Sydkorea men utan statligt stöd så är det otänkbart att något betydande samarbete kan uppstå.

Den senaste veckan har vi dels fått höra om räknemissar kring personalförsörjning, nedvärderade statsfinanser och mer om HKP 14 skandalen. Vidare har jag föreslagit att Sverige ska uppsöka kontakt med bland annat just Turkiet och Italien om ett Svensk-lett demonstratorprogram för en fortsättning på Gripen-systemet. Inte vänta på att en eventuell partner ska knacka på dörren utan att faktiskt ta på sig ledartröjan. Förmodligen ligger Sydkorea bättre till hos Turkiet än Sverige pga avsaknad av aktivt engagemang. Det är bara att konstatera att det finns både risker och möjligheter med marknaden som är mer verkliga än vissa politiker kanske väljer att inse. Både Sydkorea och Turkiet ligger bättre till i tidsplaner, förmåga och i storlek på produktionsvolymer än vad Brasilien kan ge Sverige som möjlig partner.

Erbjudandet till Brasilien är inte något samarbete som Försvarsministern vill göra gällande. Sverige tar på sig alla extra kostnader för utveckling. Flygvapnet får nya flygplan för tidigt och förmodligen med för låg förmåga än önskat så vi inte håller tillräcklig hög närområdesförmåga ända in i 2040. Brasilien slipper t.o.m betala för flygplanen fram tills det sista levererats. Sen överlämnas marknadsområden och teknik till Brasilien tillsammans med mycket stora motköp. Är det ett partnerskap?


- Signatory (som anser att Svenska skattebetalare förtjänar ett kostnadseffektivt Flygvapen även efter 2025)

@GripenNews på Twitter.torsdag 11 augusti 2011

Har DU åsikter om JAS Gripen i FV?

I det tidigare inlägget [Kostnadseffektivitet riskeras?] så reflekterade jag något kritiskt om förmågeutvecklingen för Flygvapnet med tanke på det politiska läget. Som då sagt behöver man inte ta till sig alla åsikter med det finns en del fakta i det inlägget alla bör känna till innan man går in i en debatt om framtida JAS 39 Gripen för FV. Jag tycker det är av vikt att vi försöker få ut så mycket av pengarna som möjligt och därmed vara kontinuerligt kritiska till vad våra ledare och myndigheter håller på med.

Det här inlägget syftar då till att dra in era egna åsikter om allt möjligt kring JAS Gripen. Flygvapnet är just nu inne i en period av studier och planering inför kommande politiska beslut.

När du känner ett behov att att slänga in en kommentar eller reagera på något i nyheterna om Gripen hoppa in på den här länken. Jag tänkte att det kunde behövas ett samlande ställe för ett bredare behov.  Det är ju inte direkt som att man kan kommentera på Försvarsministerns 'blogg'..

Ös på!

/Sig