Twitter

tisdag 20 september 2011

BP12 Internationella Insatser: Anslagsreducering.

Inlägg med anledning av föregående blogg-inlägg där jag konstaterade att en överambition på fredsfrämjande förbandsinsatser lett till att 1,6 miljarder på 4 år gått till spillo då medel som tidigare lagts på materiel och forskning ej kommit till nytta i sin nya anslagspost.

I Budgetproposition 2012 [PDF] gör Regeringen nya anlagsomfördelningar.  
"- Förbandsverksamheten tillförs nästa år nära en kvarts miljard. Det är mer och tidigare än Försvarsmakten räknat med, säger försvarsminister Sten Tolgfors.
1. Regeringen föreslår i budgetpropositionen en förstärkning av förbandsverksamheten med 227 miljoner kronor 2012. Pengarna stärker genomförandet av det nya försvaret.
2. För 2013 ger regeringen beskedet att förbandsverksamheten kommer att förstärkas med åtminstone de 700 miljoner kronor som Försvarsmakten i sitt budgetunderlag räknat med behövs för att förverkliga IO14.
Åren 2012-2013 frigörs medlen genom omställning av FMV:s verksamhet i enlighet med myndighetens egen handlingsplan, samt reducering av forskning och utveckling enligt bl.a. Försvarsstrukturutredningens betänkande.
Dessutom överförs 50 miljoner kronor 2012, 150 miljoner kronor 2013 samt 265 miljoner kronor 2014, till förbandsanslaget från anslaget för fredsfrämjande förbandsinsatser. Detta med anledning av den nya personalförsörjningen då man inte längre behöver kontraktera soldater särskilt för internationella insatser, utan kan använda de anställda soldater som redan finns i insatsorganisationen."
 Försvarsdepartmentet 20 Sep 2011 
Det finns anledning att återkomma till Propp 12 men förhoppningsvis innebär just den här biten att anlagsposten för fredsfrämjande förbandsinsatser kommer i bättre balans samt att Försvarsmakten drar nytta av ett ökat anslag för förbandsverksamhet.

Ännu bättre hade det varit om man kunde kommit på det här för något år sedan.

/Signatory
@GripenNews

söndag 18 september 2011

Anslagsutnyttjande: Internationella Insatser

Alliansregeringen ökade anslaget för internationella insatser markant - detta genom att skära i andra delar av Försvaret. Är det röda ett problem?
Anslaget för Internationella insatser (6:1.2) består utav en ram inom vilket beslutade insatser skall finansieras. Försvarsmakten får dock enbart använda pengar som i sig tilldelats ur 6:1.2 före en insats. En delram som FM i princip alltid nyttjar till fullo, det är alltså inte FM som står bakom andelen "outnyttjat" i grafen här. FM kan dock använda en kredit så att insatser ej behöver riskeras men som oftast ligger det kvar en betydande summa på 6:1.2 som 'går tillbaka' till Finansministern. Alliansåren är 2007-2010.
Som synes varierar ram-anslaget för varje år. (För 2011 har 2310 miljoner avsatts och prognosen pekar på att nyttjandet slår i taket i och med Gripen-insatserna FL 0x)

Av Försvarsmaktens tilldelade miljarder under 2006-2010 har 1,6 miljarder ej kunnat nyttjats då Sverige valt att ej tilldela dessa för utlandsuppdrag. Huruvida detta är positivt eller ett problem kan säkerligen debatteras men det finns en viktig punkt i detta att ta hänsyn till.

Anslagsposten växte pga ett vallöfte i Valmanifestet 2006 om att ambitionen skulle öka. Detta skedde genom anslagsomfördelning från främst posterna om materielanskaffning samt försvarsforskning. 1,6 miljarder på 4 år som försvaret tidigare använt till materiel och forskning har nu alltså förblivit outnyttjade. Lätt att vara efterklok kanske men det blir ändå ett faktum att försvarspengar frigjorda genom nedskärningar helt enkelt inte kommit till någon nytta.

Försvaret har bantats. Försvarsmaktens totala budget har som tidigare nämnts ej kompenserats för snabbt ökande kostnader på materiel, drivmedel, personal m.m samtidigt som det skett en beskärning på två poster direkt avsedda att understödja förbandsutvecklingen. Beställningar har skjutits på framtiden. Hade 6:1.2 ej överfinansierats genom en så pass stor anslagsomfördelning kunde tex anskaffning av materiel för framtida insatser eller på ökad forskning kring överlevnadsteknik skett. Nu blev det inget alls av dessa 1,6 Mdr - varken spenderat på insatser (högre löner?) eller försvaret i övrigt.

Åsikt: En höjd ambition på internationella insatser skall ej ske på bekostnad av försvarets fundamentala utveckling. Anslaget behöver vara självbärande - ej utökas genom att andra anslagsposter reduceras.

Källor: Försvarsmakten ÅR: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, Regleringsbrev 2011

Läs även WW. "En Budget i balans" 

Edit: Mindre textjustering.

/Signatory
@GripenNews

tisdag 13 september 2011

Välkommen: FM Bloggportal

Försvarsmaktens Bloggportal har lanserats. Intressant. Kommentarer i Twitterflödet tyder på att lanseringen mottagits väl. Det blir såklart en inkörningsperiod och vi får säkerligen se viss omarbetning både i funktion och design av 'FMBP' men initiativet av FM att försöka återta en del av informationsarenan välkomnas.

Gripen News kommer vid behov delta genom Twitter med hashtag #SVFM. Kontot @GripenNews kommer självklart fortsatt stödja Flygvapnet genom att länka utvalda artiklar och blogginlägg oavsett vad som sker med FMs Bloggportal. Denna blogg kommer dock ej f.n söka sammanlänkning med FMBP.

@GripenNews och forumtråden GNT på mp.net är i huvudsak Engelskspråkiga för att distribuera nyheter och information om JAS Gripen och är inte tänkt att vara den vardagliga "Svenska rösten" med Svenska nyheter, Tweets och bloggkommentarer. Eftersom dessa frågor oftast skall ses i en sammansatt bild passar andra försvarsbloggar bättre. Däremot finns denna blogg för att då och då peka på något som kan behöva debatteras/distribueras.

Annars så blickar vi nu mot Regeringens Budgetprop 2012 nästa vecka och efter hand Socialdemokraternas höstmotion. Inflik av Mp, SD och V.

Ps. Vi kan notera att den exporterade Gripen-flottan nu börjar närma sig 20,000 flygtimmar.

/ Signatory

tisdag 6 september 2011

Kort om mätplats AMPA

Antennmätplats Arboga (AMPA) invigdes 1995. Beställd av FMV, byggd av FFV Aerotech (Celsius).

Underjordisk hangar och schakt för 26m höjbar pelare med möjlighet att vrida och vända objektet på lämplig höjd för att bla studera och utvärdera störskydd, radarsignaturer, antennegenskaper, m.m. Av så mycket mer än bara flygplan. En stor poäng var dock att dessa komplicerade mätningar skulle kunna göras till en betydligt lägre kostnad än med flygande utprovningar.
Viggen upphöjd till skyarna
I nedsänkt läge.
Viggen fick man alltså upp och tanken var att JAS Gripen skulle likaså men det har ännu ej blivit av. Gripen har dock genomfört ett stort antal tester på olika håll.

Gripen-mätninga
AMPA drivs numera av Combitech, ett företag i SAAB-koncernen. Kanske får man skicka upp en Gripen NG en vacker dag?

AMPA Foton: Reinhold Carlsson
Foto: SAAB 

EDIT: Förfinade texten lite.