Twitter

onsdag 21 augusti 2013

Försvarslogistik: Statskontorets bistra delrapport

Statskontoret granskar nu löpande regeringens reformering av försvarslogistiken. Nyligen kom den första delrapporten.

Enligt regeringen reformeras logistiktjänster och materielanskaffning för att frigöra resurser från stödverksamhet till uppbyggnaden av den nya insatsorganistionen. Regeringen har beslutat att 760 miljoner kronor ska sparas per år från och med 2015.

Statskontoret konstaterar att det finns stor risk att regeringens besparingskrav inte nås.

Sammantaget kan endast 610 av 760 miljoner genomföras och det först 2016, ett år senare än vad regeringen har angett.

Oklar startpunkt för besparingarna -  Regeringens krav har förändrats och försvårar uppföljningen av reformen.

Utkontraktering av försvarslogistik förskjuts - Regeringen vill utkontraktera logistiktjänster till privata utförare. Det är nu osäkert när detta steg kan tas då riksdagen vill ta ställning till frågan.

Oklara ekonomiska konsekvenser av verksamhetsöverföringen - Statskontoret konstaterar att ansvarsförhållandena mellan Försvarsmakten och FMV är oklara. Overhead-kostnader har ökat med 60 miljoner kronor. Statskontoret ser stor risk för att kostnader kommer att vältras över mellan myndigheterna samt redovisningssvårigheter.

Komplext logistikflöde mellan myndigheterna försvårar effektiviseringar  - Pga en uppdelad logistiktjänst råder delat ansvar i försörjningskedjan mellan central och lokal förrådshållning, samt transportverksamhet. Detta har skapat ett komplext logistikflöde som riskerar öka kostnader.

Den mest omfattande delen i logistikreformen återstår - Statskontoret konstaterar att det är först när reformen är genomförd, dvs. tidigast 2015, som långsiktigt kostnadseffektiva lösningar kan hittas. Under omställningsprocessen bedömer därför Statskontoret att det finns begränsat med möjligheter för att genomföra större kostnadsminskningar.

Nästa delrapport kommer i april 2014.