Twitter

tisdag 30 augusti 2011

Moderaterna

I väntan på Socialdemokraternas höstmotion tittar jag på ett par svar som Moderaterna gett på sin hemsida. Det blir då i betydande del även Alliansregeringens inställning och beslut i dessa frågor som synas.

                   Fråga I» Försvaret: har Moderaterna sparat på försvaret?
"Nej! Av de förslag till besparingar som diskuterades i Almedalen 2007 har inget genomförts. Försvarsbeslutet som fattades i riksdagen i juni 2009 var historiskt då det var det första beslutet sedan 1994 som inte syftade till att spara på försvaret. Vi planerar för oförändrade försvarsanslag även under innevarande mandatperiod."
Sedan alliansregeringen kom till makten 2006 har det som alla (?) vet skett en serie av betydande anslag och uppdragsförändringar även om totalanslaget legat oförändrat.

Anslag för Försvarsrelaterad forskning har reducerats kraftigt.
Anslag för Materialanskaffning har reducerats.
Anslag för Förbandsverksamhet har ökats.
Anslag för Internationella Fredsfrämjande insatser har ökats kraftigt.

Bibehållen organisation med oförändrade anslag innebär dock en de facto besparing på Försvaret. Kostnaderna ökar hela tiden utöver inflation. FOI överlämnade en rapport i Juni om detta som sammanfattar en del av problemet:
Enligt en ny rapport från FOI ökar styckkostnaderna för försvarsmateriel mycket snabbt vilket hotar insatsorganisationens storlek.
Uttryckt i vardagstermer: Man får inte längre ett paket Gevalia "När du får oväntat besök" kaffe för 25 kr i butikerna så som det gick för ett par år sedan. Droppe för droppe urholkas samma andel pengar.

Att överföra pengar från materialanskaffning och forskning har förmodligen undvikit förbandsnedläggningar. För att fortsatt undvika ett mindre försvar så har ÖB varnat om att IO14 är ohållbar med fortsatt oförändrade anslag. Detta kommer ej bli möjligt genom fortsatta överföringar mellan anslag då det till stor del är just materialmodernisering som kommer belasta FM:s budget. Den reducerade och reviderade materialbudgeten har egentligen bara skjutit anskaffningar på framtiden.

Till detta tillfördes bla Helikopter 16 i närtid med nya material och förbandskrav utan anslagskompensering. Andra uppgifter tillfördes inkl nya internationella åtaganden som pga personal och materialbrister inneburit nedsatt utveckling och förmåga genom bla avbrutna övningsmoment vilka eventuellt måste återtas. Många försvarsmaktsanställda har gjort ett riktigt hästjobb för att få ihop verksamheten. Att anslaget för internationella insatser utökats räddar inte den bräckliga försvarsmakt vi har idag - det saknas en förmåga att med djup kunna göra fler saker inom ett och samma verksamhetsområde. Vissa saker har fallit bort helt som helikopterbaserad ubåtsjakt eller inövad sjömålsförmåga från JAS Gripen med Robot 15f (Rb75 har redan utgått ur IO).  

Allianskollegor till M har funderat kring nya brigader samt nya och bibehållna vapensystem i befintligt antal för att stärka försvaret. Dessa partier behöver förmodligen inför samtal med M vara inställda på att Försvarsmaktens anslag inte bara behöver ökas för att kompensera kostnadsökningar och att återta tappad försvarsförmåga utan även utökas för nya organisationskrav. Det återstår även fortsatt stora osäkerheter kring kostnader för personalförsörjning och flertalet andra löpande kostnader så som för fossilt bränsle.
Fråga II » Försvarsindustri: vad anser Moderaterna om materielförsörjningen och förhållandet till försvarsindustrin?

"Moderaterna vill se en mer flexibel, transparent och effektiv materielförsörjning. Det är i första hand Försvarsmaktens operativa behov som ska styra anskaffningen. Vi har ett ansvar gentemot skattebetalarna att köpa den materiel som är mest kostnadseffektiv och bäst anpassad till försvarets uppgifter."
Då detta är en blogg för att påverka debatten kring Gripensystemet så kan man direkt se att Moderaterna inte riktigt svarar upp till sig själva här. Speciellt inom området transparens. Återkommer nu till exportlöftet mot Brasilien för ett konkret exempel.

Brasilien-löftet liksom andra materialprojekt är ej nog transparent (note: Riksrevisionen kritiserar Regeringens om bristande information) mot Riksdagen - än mindre mot allmänheten. Det som står klart är dock att skulle Brasilien välja den Svenska offerten så överkörs myndigheten ang materialanskaffning genom att ett nytt flygplan utvecklas och anskaffas i förtid så tidigt som 2015 till i grunden Brasilianska förmågekrav och hotbilder.

Försvarsministern hävdar att Brasilien kan bli ett partnerland och att ett avtal vore "rationellt och effektivt för båda parter" Sverige men det är svårt att riktigt se vad som då menas med partner? Enligt medieuppgifter och Saab själva innebär bla den Svenska offerten att Sverige garanterar utvecklingskostnaderna och tar på sig eventuella fördyringar, Brasilien slipper betala till dess att sista flygplanet levererats och får sedan 15 år på sig, Sverige ger exportkredit och 175% motköp med betydande högteknologisk överföring, Sverige åtar sig att överväga inköp av Brasilianska träningsflygplan och lastflygplan för att ersätta SK 60 och TP84, Brasilien får marknadsrättigheter för försäljning av JAS Gripen på den Sydamerikanska marknaden samt andel i den globala försäljningen och tillverkning i övrigt.

Vad Sveriges flygvapen tjänar på denna gåva (?) av svenska skattebetalare till Brasilien är en intressant fråga utan offentliga svar. Moderaterna skriver alltså "i första hand Försvarsmaktens operativa behov som ska styra anskaffningen." samtidigt som Brasilien-löftet bestrider detta. Noterar igen att Försvarsministern ej redovisat underlag på varför exportlöftet är som han säger"rationellt och effektivt".

Försvarsmakten svarar som tidigare nämnts i BU12 att just det operativa behovet om nya flygplan först uppstår efter ca 2025 till då Svenska närområdeskrav. FM förhåller sig till politiska spelregler och tills annat beslutats i Riksdagen så måste försäljningen till Brasilien stödjas men någon entusiasm kring ett Brasilienprojekt som styrande för svensk förmågeutveckling uppvisas ej - faktiskt tvärtom i en tid av stora FM-förändringar. Under FoF uttalade Odd Werin hur FM anser att exporten ej ska få äga frågan om  förmågeutveckling.

Sammanfattningsvis så får Moderaterna och Alliansen knappt godkänt för att Försvarsanslagen efter 2009 hållits tämligen stabila vilket ger visst lugn i FM men kritik mot avsaknad av transparens och synen på Svensk förmågeutveckling. Brist på nya förslag (utöver några allmänna rader från Augusti 2010) är också negativt för debatten vilket gör att Moderaterna framstår som det nu kanske mest passiva partiet kring försvarsfrågor efter Socialdemokraterna. Betänk också att det försvar Försvarsministern idag är så stolt över i grund och botten ännu ej beror på aktuell politik. Dagens IO bygger på den forskning, utbildning och materialutveckling som existerade innan anslag och personalförsörjning gjordes om.

/Signatory

1 kommentar:

  1. Signatory: Du frågar vad vi tycker om FV:s framtida material, och du pekar ut problem och potentiella fallgropar. Men vad tycker egentligen Du? Vilken lösning förordar du? Om du var hög tjänsteman på Försvarsdepartementet, vilken lösning skulle då du rekommendera Regeringen?

    Kan du inte skriva rätt upp och ned vilka dina åsikter är?

    (Tack för GNT, förresten)

    SvaraRadera