Twitter

söndag 5 augusti 2012

Här och nu

Eftersom i huvudsak moderata politiker fortsatt skönmålar Sveriges försvarsförmåga utan att det förekommer någon större medial granskning utöver försvarsbloggar så kommer här några höjdpunkter ur årsredovisning 2011. Även om bloggare berört ämnet tidigare finns det nog många som inte läst exakt vad FM skrivit så det finns säkert ett behov av en titt med öga på just brister. Dokumentet bör läsas i sin helhet då problemen är så många att jag omöjligt kan lägga ut allt i ett någorlunda överskådligt blogginlägg.

Längst ner lägger jag in ytterligare dokument med viktiga sammanfattningar som berör ämnet.

Här och nu.
-------------  
Årsredovisning 2011

Den värdering som har gjorts för 2011 visar att Försvarsmakten har förmåga att över tiden möta de krav på förmåga som ställs på omvärldsbevakning, insatser för att hävda Sveriges territoriella integritet och insatser internationellt samt utveckling av insatsorganisationen.

Den  genomförda  värderingen  visar  att begränsningar  finns  i  förutsättningarna  för  Försvarsmakten  att  kunna  möta  olika  former  av händelseutvecklingar  och  hot  som  kan  uppstå  vid  ett  försämrat  omvärldsläge.  Främst  rör bristerna det materiella och personella läget vid vissa förband och inom vissa funktioner, men också  bristande  samövning,  planläggning  och  tillgänglighet  samt  prestanda  i  vissa materielsystem.

Flygplan  (rote)  med  incidentuppgifter  har  funnits  tillgänglig  med  hög  startberedskap  inom valda  tidsperioder.

Produktionen av arméförband har, med vissa undantag, genomförts som planerats, men med begränsad  måluppfyllnad.  Avvikelsen  beror  främst  på  begränsad  tillgång  på  personal  och vissa materielslag.

Svårigheter att direktrekrytera vissa kompetenser, t.ex. stridsfordonsbesättningar, sjukvårdspersonal och sambandspersonal, har försvårat uppbyggnaden av insatsorganisationen på kort sikt. 

Verksamheten  vid  marinförbanden  har  genomförts  enligt  plan  men  målsättningarna  enligt verksamhetsuppdraget  för  2011  uppnås  endast  till  del.

Sammantaget har en lägre  tillgänglighet  på  förbandets  stöd-  och  minröjningsfartyg  och reduceringen  av övningsverksamheten resulterat i att anbefalld förmåga generellt inte kunnat nås.

211.  stridsflygdivisionen:  PersQ  har  underskridits  p.g.a.  att uppdragsutrustning prioriterades om från divisionen till insatsen FL 01/02. Dessutom har ett antal övningar och andra verksamheter ställts in p.g.a. insatsen.

171. stridsflygdivisionen som till delar varit insatt såväl under FL 01 som FL 02 har endast delvis  nått  årets  målsättningar  beroende  på  insatsenPersonal  som  varit  insatt  har  endast genomfört  spaningsprofiler  och  de  delar  som  varit  hemma  har  av  produktions-  och materielskäl  inte  fått  tillräckligt  utbyte.  Flygtidsuttaget  har  varit  lågt  och  huvuddelen  av  uppdragsutrustningarna har varit i bruk i FL 01/02.

Materielsystemet TP 84 är ett  gammalt system som har låg tillgänglighet som kräver stora arbetsinsatser  i  flygunderhållet.  Under  året  drabbades  flygplanstypen  av  ytterligare tillgänglighetsproblem då ett antal strukturinspektioner snabbt behövde utföras.

Brist  på  flygtekniker  inom  JAS  39  förbanden  har  påverkat  flygtidsproduktionen  negativt under  året,  och  bedöms  även  påverka  på  längre  sikt.

Det  totala  utfallet  av flygtidsproduktionen på JAS 39 under 2011 blev 11 731h, vilket innebär ett underskridande med 729h.

Totalt  för  samtliga  helikoptersystem  innebär  flygtidsuttaget  en  minskning  från  planerade 7  250  flygtimmar  till  ett  totalt  flygtidsuttag  2011  på  4  864  flygtimmar.  Detta  får  främst långsiktiga  konsekvenser,  t.ex.  förseningar  i  utvecklingen  av  sjöoperativ  förmåga  och utbildningen  av  nya  piloter.  I  det  korta  perspektivet  har  detta  hanterats  med  sänkta målsättningar och omflyttning av personal mellan helikoptersystemen.

Brist  på  flygtekniker  inom  samtliga  helikoptersystem  har  påverkat  flygtidsproduktionen negativt under året, och bedöms även på sikt påverka produktionen.

Personalsituationen inom flygstridsledningen är fortsatt ansträngd, men med nya rutiner vid beställning/planering  har  tillgängligheten  förbättrats  till  90  procent  av  beställd  resurs. Förbandens  behov  har  också  nedgått  p.g.a.  insatsen  i  Libyen.

Bristen  på  underrättelsepersonal,  telekrigsofficerare  och  bildtolkar  i  Sverige  under  insatsen FL 01/02 har i viss mån hämmat stridsflygdivisionernas utveckling.

Bristen  på  materiel  har  medfört  att  divisionerna  inte  kunnat  öva  fullt  ut  i  alla  roller. 

Bristen på flygplansskrov vid flygflottiljerna har medfört problem med flygtidsproduktionen och  ett  högt  övertidsuttag  på  flygunderhållskompanierna.

Basförband:   Insatserna  samt  tillgång  på personal har medfört att ansatta mål främst avseende soldatkunskaper inte har kunnat uppnås inom  framförallt  teknikerkategorin.  Nationell  beredskap,  i kombination  med tilldelad personalvolym, har ytterligare begränsat möjligheten att bedriva övningsverksamhet i större omfattning.

---

Så här ser det ut på punkt efter punkt. Antingen saknas ett solitt vidmakthållande och utveckling av förmågor eller så finns det ett begränsat antal förmågor - utan robusthet.

Mer läsning:

Budgetunderlag 2013  - "Anslaget Anskaffning av materiel och anläggningar 1:3 och Vidmakthållande, avveckling av materiel och anläggningar 1:4 är i balans ekonomiskt men inte operativt. Den ekonomiska balansen har, likt tidigare år, åstadkommits genom att anskaffningsbeslut förskjutits framåt i tiden med reducerad framtida användbarhet av krigsförbanden som följd. "

Officersförbundet: Ekonomiskt överskott 2011 -  "Ytterligare en halv miljard i överskott berodde på att Försvarsmakten inte fått tillstånd av regeringen att kunna genomföra olika inköp – överskottet är något som försvaret alltså inte kunnat rå på själva. Slutligen blev det ett överskott på nästan 413 miljoner kronor på anslaget för förbandsverksamhet och beredskap. Något som är en effekt bland annat av de övningar som ställdes in förra året."

Forskning : FSU anger i sitt betänkande -  ”Utredningens bedömning:  Den föreslagna resurstilldelningen är förknippad med stora osäkerheter. På vissa, för framtiden, centrala områden finns det en uppenbar risk att satsningarna på FoU ligger på en oönskat låg, nära kritisk eller underkritisk, nivå.”

FoU reduceras - "Försvarsmaktens förutsättningar att lösa uppkomna problem och fatta väl underbyggda beslut försvåras. Det finns risk att det sett över tiden blir dyrare att anskaffa, utveckla och vidmakthålla såväl materiel som förband."

Kvartalsrapport 2012 - "Bristen  på  reservmateriel  efter  införande  av  PRIO  3-4  införande  innebär  bl.a.  att flygtidsprognosen för flygplan JAS 39 sänks med 1 800 timmar till 10 000 timmar för 2012."

HKV: ÖB - "För att långsiktigt kunna lösa Försvarsmaktens uppgifter, behövs fortsatta rationaliseringsåtgärder, ett mer effektivt internationellt samarbete men också resurstillskott. Sammantaget behöver dessa åtgärder leda till att köpkraften i materielanslagen ökar med minst två miljarder kronor per år från och med 2015."

Politiker, prata ärligt om dagens försvar och våga tala om framtiden. Försvarsanställda förtjänar det.

/ Signatory

@GripenNews